Nejlepší půjčka na trhu


Podmínky použití

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále též jen “souhlas”) 
1. Uživatel aplikace (dále též jen “uživatel” nebo “zájemce” nebo “žadatel”) souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jím poskytnuté), včetně rodného čísla (dále též jen “osobní údaje”) byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány společností LogiCall Česká republika (dále též jen “správce”), ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen “zákon o ochraně osobních údajů”) za účelem vypracování a zaslání nabídky na uzavření smlouvy na poskytnutí níže uvedených finančních služeb mezi uživatelem a konkrétní obchodní společností poskytující krátkodobé půjčky, zápůjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby (dále též jen “finanční služby”) a za účelem kontaktování uživatele v souvislosti s nabídkou dalších finančních služeb a ostatních služeb. 
2. Zaslání nabídky na uzavření smlouvy na poskytnutí Finančních služeb je podmíněno poskytnutím osobních údajů uživatele aplikace ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Správce se zavazuje s poskytnutými osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
3. Správce se zavazuje nakládat s osobními údaji uživatele nejdéle po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu. 
4. Správcem osobních údajů je správce, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správce může zpracováním osobních údajů zmocnit nebo pověřit jiného zpracovatele ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. 
5. Za subjekt údajů je považován uživatel. 
6. Osobní údaje uživatele v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, údaje o identifikačním dokladu, adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, název a adresa zaměstnavatele, pracovní pozice, výše všech měsíčních příjmů, výše měsíčních výdajů a dosažené nejvyšší vzdělání budou zpracovávány v automatizovaném informačním systému. 
7. Uživatel má právo ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů požádat o: a) informace týkající se účelu zpracování osobních údajů, b) informace o osobních údajích, které jsou předmětem zpracovávání včetně všech dostupných informací o jejich zdrojích, c) informace o povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracovávání činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů uživatele, d) informace o příjemcích osobních údajů, případně kategoriích příjemců, e) zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v automatizovaném informačním systému. f) opravu osobních údajů, v případě změny, g) podání vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jestli jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, nebo o odstranění vzniklého stavu (jde zejména o blokování zpracovávání, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). 
8. Správce má právo požadovat za poskytnutí informace dle bodu 7 písm. a) až d) tohoto souhlasu přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
9. Pokud je žádost uživatele podle ustanovení bodu 7 písm. f) tohoto souhlasu oprávněná, je správce povinný odstranit nežádoucí stav bezodkladně. 
10. Uživatel má právo přímo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud správce jeho žádosti podle ustanovení bodu 7 písm. f) tohoto souhlasu nevyhověl. 
11. Postup podle bodu 7 tohoto souhlasu nevylučuje právo uživatele obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
12. Uživatel se zavazuje, že bezodkladně nahlásí jakoukoliv změnu svých osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů, o právech a povinnostech správce vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů. 
13. Uživatel prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování svých osobních údajů a o svých právech a povinnostech, rovněž jako o právech a povinnostech.

Potřebujete poradit? Jsme Vám k dispozici

Po-Pá od 8:00-19:00